Loading

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,044
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 72.50

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,363
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.97

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส.สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย 282,646,556 23.17
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,660,337 9.23
3. น.ส.สิริพันธ์ นนทสูติ 60,981,700 5.00
4. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย 50,395,000 4.13
5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 40,334,840 3.31
6. นายสันติ โกวิทจินดาชัย 40,000,000 3.28
7. นางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล 39,070,000 3.20
8. นายสุธน สิงหสิทธางกูร 23,402,800 1.92
9. นายบุญรอด พืชพันธุ์งาม 23,055,000 1.89
10. นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 20,080,000 1.65