Loading

คณะกรรมการบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ผศ.มนต์ผกา วงษา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ *
5. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ **
6. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
7. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล กรรมการ ***
8. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล กรรมการ
9. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ ****

ทั้งนี้มีนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

* กรรมการได้ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

** กรรมการได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 23 มีนาคม 2560 แทน รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล

*** กรรมการได้ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 30 สิงหาคม 2560

**** กรรมการได้รับการแต่งตั้งวันที่ 1 กันยายน 2560 แทน นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล