Loading

ประวัติบริษัท


ประวัติความเป็นมา

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ภายใต้ชื่อ บริษัท ปริญสิริ (2000) จำกัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,220.01 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 1,220.01 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,220.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ ภายใต้สโลแกน “The Art of Living” โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลการออกแบบบ้านดีเด่น “Awards of Merit” ในปี 2544 และปี 2547 จากงาน PCBC (Pacific Coast Builders Conference) ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังได้รับรางวัลชมเชย, รางวัลระดับดี “โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2550 และปี 2551” ตามลำดับจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards รางวัลชนะเลิศ Think of Living People’s Choice Awards สาขา Best Housing Facilities ในปี 2559 ภายใต้แนวความคิด “PRINSIRI Oxygen Community” ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจจากผู้บริโภค ภายใต้ตราสินค้า “ปริญสิริ” ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร 3,014.41 ล้านบาทพัฒนาการที่สำคัญ

2547  
 • แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน และนำหุ้น ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
2548  
 • เข้าลงทุนในบริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยถือ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
 • บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00
 • เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 155 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อประชาชนทั่วไป ในราคา เสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเพิ่มเป็น 670 ล้านบาท
 • บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซื้อขายวัน แรกในกระดานหลัก (Main Board) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
     
2549  
 • เปิดโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยโครงการแรก ชื่อโครงการเดอะพัลซ์ คอนโดมิเนียม ซอยลาดพร้าว 44
 • บริษัทและบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเงินลงทุนใน บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด อีก 2 ครั้ง เพื่อ นำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ทำให้ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 76.25 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00
 • บริษัทให้เงินกู้กับ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมียอดเงินให้กู้แก่ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด รวม 248.28 ล้านบาท
     
2550  
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทอาคารชุดพักอาศัยโดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “เดอะคอมพลีท” และ “สมาร์ทคอนโด”
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “ปริญญดา ไลท์” และ “ปริญลักษณ์ ไลท์”
 • บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 335 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา เสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,005 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ที่รอการพัฒนา โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
 • บริษัทให้เงินกู้เพิ่มเติมกับ ปริญเวนเจอร์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดการให้เงินกู้รวม 255.00 ล้านบาท
 • บริษัทให้เงินกู้กับบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดการให้เงินกู้รวม 56.00 ล้านบาท
     
2551  
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “บ้านปริญสิริ” และ “บ้านปริญ”
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทอาคารชุดพักอาศัยโดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “เดอะไพรด์ พัทยาสาย 2”
     
2552  
 • บริษัททำการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding) โดยได้มีการเปลี่ยนตราบริษัทใหม่ และ จัดกิจกรรม ครบรอบ 10 ปี ปริญสิริ ความสุขยกกำลังสิบ และได้มีการเปลี่ยน สโลแกน เป็น “ The Art of Family Living”
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภททาวน์โฮม 3 ชั้น โดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ Six Nature และประเภท ทาวน์โฮม 2 ชั้นภายใต้ชื่อ City Sense
 • แต่งตั้ง ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เป็นประธานกรรมการแทน นายมงคล เปาอินทร์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง
     
2553  
 • บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,005.00 ล้านบาท เป็น 1,105.5 ล้านบาท โดยวิธีการออกหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
 • เปิดโครงการรวม 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,654.74 ล้านบาทโดยเป็นโครงการแนวราบ 4 โครงการ ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “Six Nature” จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ “วิภาวดี 60“ และ “เพชรเกษม 69” และภายใต้ชื่อตราสินค้า “City Sense” จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ” สรงประภา” “ประชาชื่น” โครงการ คอนโดมิเนียม (Low-rise) ภายใต้ตราสินค้า “Smart Condo” จำนวน 1 โครงการได้แก่ โครงการ “วัชรพล”
 • บริษัทได้มีมติทำการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด จำนวน 4.9 ล้านหุ้น ส่งผลให้บริษัทมี สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด
     
2554  
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,105.50 ล้านบาท เป็น 1,216.04 ล้านบาท โดยวิธีการออกหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
 • แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย และดำรงตำแหน่งผู้จัดการแทน นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
 • เปิดโครงการรวม 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,712.93 ล้านบาท โดยเป็นโครงการแนวราบ ภายใต้ ชื่อ ตราสินค้า “Zerene” จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ “เพชรเกษม พุทธมณฑล สาย3” และ “พระราม2- ท่าข้าม” ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “Six Nature” จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการ “เอกชัย-บางบอน” และภาย ใต้ชื่อตราสินค้า “ City Sense” จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ”วัชรพล” ”ประชาชื่น” และ” วิภาวดี 60”
     
2555  
 • เปิดโครงการ 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 551.75 ล้านบาท โดยเป็นโครงการแนวราบ ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “ City Sense” คือโครงการ บางนา กม.10 โครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “Smart Z” คือ โครงการ อ่อนนุช
 • ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่พนักงานและผู้บริหาร จำนวน 60 ล้านหน่วย ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท/หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี 7 เดือน
 • ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานและผู้บริหาร จำนวน 33,370,000 หน่วย คงเหลือใบ สำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร 26,630,000 หน่วย
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ โดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,261,800 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,216.04 ล้านบาท เป็น 1,219.30 ล้านบาท
     
2556  
 • จัดตั้งบริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 70 ล้านบาทบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์)
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ โดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 668,100 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 1,219.30 ล้านบาท เป็น 1,219.97 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท ปริญ เอนเนอร์จี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เท่ากับ 1 ล้านบาทบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ณ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์)
 • เปิด 4 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 3,222 ล้านบาท ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “Bridge” คือ โครงการ สาทร-นราธิวาส และเป็นโครงการแนวราบ 3 โครงการ ภายใต้ชื่อตราสินค้า “IcoNature” คือโครงการรามอินทรา 109 ภายใต้ชื่อตราสินค้า “Zerene” คือโครงการ กัลปพฤกษ์ ภายใต้ชื่อตราสินค้า “City Sense” คือโครงการ เพชรเกษม 69 อินทปัจ 9
     
2557  
 • เปิดโครงการบ้านเดี่ยวระดับบน ในช่วงไตรมาส 1/2557 ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “ปริญญ์” (PRINN) ในทำเล สาทร-ราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการประมาณ 2,400 ล้านบาท
 • เปิดโครงการทาวน์โฮม ในช่วงไตรมาส 2/2557 ภายใต้ชื่อ Sixnature ในทำเล รามอินทรา มูลค่าโครงการประมาณ 760 ล้านบาท
 • ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด จาก 10 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพลินแลนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจสวนสนุกและศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก และบริษัท อีทเทอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ขึ้น ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (บริษัทในเครือ บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด)
 • เปิดโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ในช่วงไตรมาส 4/2557 โดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “Zelle รัตนาธิเบศร์” มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท
 • เปิดโครงการประเภทบ้านเดี่ยว ในช่วงไตรมาส 4/2557 ภายใต้ชื่อ “Iconature พระราม2” มูลค่าโครงการประมาณ 1,100 ล้านบาท
 • เปิดโครงการประเภทบ้านทาวน์โฮม ในช่วงไตรมาส 4/2557 ภายใต้ชื่อ “CORAZON ประชาชื่น” มูลค่าโครงการประมาณ 660 ล้านบาท
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ โดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 1,219.97 ล้านบาท เป็น 1,220.01 ล้านบาท
     
2558  
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 1/2557 ภายใต้ชื่อ "City Sense รามอินทรา" มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท
 • เปิดโครงการใหม่ Foret ศาลายา รวม 3 โครงการใหญ่ทั้งคอนโด (ภายใต้แบรนด์ Zelle ศาลายา) ในช่วงไตรมาส 1 ทาวน์โฮม (ภายใต้แบรนด์ City sense ศาลายา) และ บ้านแนวคิดใหม่ (ภายใต้แบรนด์ Iconature ศาลายา) ในช่วงไตรมาส 3 มูลค่ารวม 3 โครงการประมาณ 3,400 ล้านบาท
     
2559  
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 3/2559 ภายใต้ชื่อ “City Sense พระราม2-ท่าข้าม” มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัล “BCI Asia TOP 10 Developers Awards 2016” บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2016 โครงการที่ได้ รับรางวัล 2 โครงการได้แก่ โครงการปริญญ์ สาทร - ราชพฤกษ์ และ โครงการซิตี้เซนส์ ศาลายา
 • ได้รับรางวัล “THINK OF LIVING PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2016” สาขา BEST HOUSING FACILITIES” โครงการปริญญ์ สาทร- ราชพฤกษ์
     
2560  
 • บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ปริญสิริ ออกซิเจน (2017) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
 • บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560