Loading

สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 เป็นปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่าง ๆ หลายด้านอย่างต่อเนื่องอีก 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ความผันผวนทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น และนอกจากพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ด้านผู้ประกอบการหลายรายได้เริ่มปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค เช่น การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง ช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณา การกระจายสินค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะยิ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากขึ้นทุกวัน

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่น่าพอใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงอยู่ในระยะที่กำลังฟื้นตัวก็ตาม แสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้า โดยยังคำนึงถึงความยั่งยืน มีความร่มรื่น ทั้งภายในบ้าน และภายในโครงการ ธรรมชาติจึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย สร้างความสอดคล้องของบ้าน ธรรมชาติ และความทันสมัย ให้เชื่อมโยงกันไว้อย่างสมดุล กลายเป็นห้องธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด "OXYGEN COMMUNITY"

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัท ขอยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในธรรมาภิบาล และพยายามสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการ